Tájékoztatás az érintett jogairól

PIREX PAPÍR TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA KEDVEZMÉNY PROGRAM

BELÉPÉSI NYILATKOZAT - HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Az adatkezelő neve, címe: Pirex 98 Kft., 2045 Törökbálint, Torbágy utca 18.

Az adatkezelő képviselője (név, elérhetőség): Bukor Ferenc Dániel

Az adatkezelő honlapja: https://pirex.hu

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés célja: Név: kártyatulajdonos azonosítása, e-mail cím: kapcsolattartás és kártyatulajdonos azonosítása, lakcím: kártyatulajdonos azonosítása, születési idő: személyre szabott ajánlatok biztosítása és születésnapi köszöntő, telefonszám: kapcsolattartás

Adatfeldolgozó igénybevétele: Netlient Kft., 2600 Vác, Háló köz 3. A személyes adatok tárolásának időtartama: Az utolsó rögzített vásárlói aktivitást követő 5 év után, amennyiben a kártyatulajdonos másképp nem rendelkezik, megtörténik az adatok törlése

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van

  • a) kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  • b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
  • c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adat-hordozhatósághoz, továbbá
  • d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
  • e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végreh
  • ajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai úton kezdeményezheti az 2045 Törökbálint, Torbágy utca 18. címen.
  • f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, posta-cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
  • g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Társaságunk honlapján (https://pirex.ugyfelkartya.hu) a fejlécben található. Az adatkezelési tájékoztató közvetlen linkje: https://pirex.ugyfelkartya.hu/szabalyzat

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).